logo

  Termíny     Řády     Tituly  DRUHY VÝSTAV - TŘÍDY - SOUTĚŽE - POSUZOVÁNÍ - PŘIJETÍ - VYLOUČENÍDRUHY VÝSTAV

Výstavy se dělí podle rozsahu a místa uspořádání a podle zadávaných titulů:

Oblastní a krajské výstavy přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů. V uvedeném případě se jedinci daných plemen mohou zúčastnit pouze výstavy klubové či speciální a obdržet pouze tituly a čekatelství na ní zadávaná.

Oblastní a krajské klubové bez zadávání čekatelství českých šampionátů a s či bez zadávání čekatelství klubového šampionátu.

Klubové výstavy pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje.
            To znamená:
                    1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC
                    1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC 1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC
                    V roce kdy klubu není přidělena speciální výstava pro plemeno, může klub na základě žádosti uspořádat pro toto plemeno
                    třetí klubovou výstavu s čekatelstvím CAC bez titulu Klubový vítěz.

Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky.

Klubové speciální výstavy je v pravomoci klubu sloučit výstavu klubovou a speciální, v takovém případě je ale možné zadávat čekatelství českých šampionátů (CAJC,CAC,r.CAC) v každé třídě pouze 1x. Jeden pes může získat oba tituly - Klubový vítěz a Vítěz speciální výstavy.

Národní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC a s navržením Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.
TŘÍDY

Třídy povinné:
            třída mladých: 9 - 18 měsíců
            mezitřída: 15 - 24 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
            třída otevřená: od 15 měsíců, pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
            třída pracovní: od 15 měsíců, pro psy se složenou předepsanou zkouškou, musí být doloženo předepsaným certifikátem.
            třída šampionů: od 15 měsíců, jen na mezinárodních výstavách, pro psy s titulem mezinárodní nebo národní šampion členské země FCI.
            třída veteránů: od 8 let
            třída vítězů: od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů,
                  pro psy s titulem mezinárodní či národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz.
                  uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:
            třída štěňat: 4 – 6 měsíců
            třída dorostu: 6 - 9 měsíců
            třída čestná: od 15 měsíců, může být otevřenana všech typech výstav
                  pro psy s titulem mezinárodní či národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz
                  bez nároku na CAC, zadává se pouze známka a pořadí
                  výborný 1 se neúčastní soutěže o Vítěze plemene a nezasahuje do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, NV, VSV, KV, OV)
                  výjimkou jsou klubové a speciální výstavy, kde výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS.
            třída mimo konkurenci: od 15 měsíců, může být otevřena na klubových a speciálních výstavách
                  pes se vystavuje bez nároku na klasifikaci, obdrží pouze výstavní posudek a stanoví se pořadí

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je vystavován, vystavovatel si může vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude pes zařazen. V případě následných výstav konaných v jednom místě v průběhu několika dní musí vystavovatel přihlásit psa do odpovídající třídy (před uzávěrkou).

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince s uvedením majitelů a spolumajitelů. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Přeřazování psa z jednoho rázu (velikostní, barevný, typ srsti) do druhého není na výstavě povoleno. Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.
SOUTĚŽE

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

Nejhezčí pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen. Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
Dovršení věku vystavovatele - jeden den před konáním výstavy.

Nejlepší plemeník
se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.
POSUZOVÁNÍ

O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)

V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.

Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.

Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou nadějný, velmi nadějný nebo výborný, velmi dobrý).

Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).

Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.
PŘIJETÍ

Na výstavu jsou přijati psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).

Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích.
VYLOUČENÍ

  - Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

  - Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.

  - Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

  - Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

  - Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) - pozor kupírovaný pes se nesmí zúčastnit ani jako doprovod diváka!