logo

  Termíny     Řády     Tituly  DRUHY VÝSTAV - TŘÍDY - SOUTĚŽE - POSUZOVÁNÍ - PŘIJETÍ - VYLOUČENÍDRUHY VÝSTAV

Výstavy se dělí podle rozsahu a místa uspořádání a podle zadávaných titulů:

Oblastní a krajské výstavy - výstavy nižšího typu, jsou přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Jejich součástí mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

Klubové výstavy - přístupné pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Podmínky zadávání klubových titulů musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno CAJC a CAC musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene, splňují-li obecně platné podmínky.

Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava.

Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a CACIB - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.


TŘÍDY

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

Rozdělení psů do tříd:

Třída dorostu 6 - 9 měsíců

Třída mladých 9 - 18 měsíců

Mezitřída 15 - 24 měsíců

Třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. "malý certifikát". Certifikáty vystavují organizace pověřené ČMKU.

Třída šampionů od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.

Třída veteránů od 8 let.

Mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.

Třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.


SOUTĚŽE

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

Nejhezčí pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen. Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
Dovršení věku vystavovatele - jeden den před konáním výstavy.

Nejlepší plemeník
se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.


POSUZOVÁNÍ

O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)

V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.

Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.

Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou nadějný, velmi nadějný nebo výborný, velmi dobrý).

Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).

Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.


PŘIJETÍ

Na výstavu jsou přijati psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).

Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích.


VYLOUČENÍ

  - Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

  - Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.

  - Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

  - Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

  - Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) - pozor kupírovaný pes se nesmí zúčastnit ani jako doprovod diváka!