logo

  Termíny     Řády     Tituly  STUŽKY - TITULY - ČEKATELSTVÍSTUŽKY

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.)

 TŘÍDA    ZNÁMKA    ZKRATKA      BARVA  
 dorostu   - velmi nadějný     
 - nadějný
 VN
 N
 žlutá   
 bílá  
 mladých *
 mezitřída *
 otevřená *
 pracovní *
 šampionů (ev. vítězů) *  
 veteránů *

 - výborný
 - velmi dobrý
 - dobrý
 - dostatečný 
 V
 VD
 D
 Dost.
 modrá   
 červená   
 zelená   
 fialová   

* V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

výborná
Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá
Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

dobrá
Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

dostatečná
Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

neoceněn
Pro vady přechodného rázu.

vyloučen z posuzování
musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.TITULY

Vítěz třídy - VT
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní a krajský vítěz - OV, KrV
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, a to na oblastní nebo krajské výstavě.

Klubový vítěz - KV
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce a zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.

Vítěz speciální výstavy - VSV
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Národní vítěz - NV
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic dané výstavy.

Nejhezčí veterán
Pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.

Vítěz plemene FCI - BOB
Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen.

Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB.

Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.

Vítěz skupiny FCI - BIG
Zadává se na mezinárodních výstavách. Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

Vítěz výstavy - BIS
Zadává se na mezinárodních výstavách. Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI (BOG)

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.


ČEKATELSTVÍ

CAJC - čekatelství českého šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů/šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů/šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 - CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r.CACIB
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 - CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně: V1,V2, VD3, VD4 )

Žádný z titulů není nárokový !